Ministers Goffin en Clarinval nemen initiatieven binnen het personeelsbeleid bij defensie

In de komende jaren zal Defensie voor grote personeelsuitdagingen komen te staan. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zetten minister van Defensie Philippe Goffin en minister van Openbare Diensten David Clarinval vier nieuwe maatregelen.

Defensie wordt geconfronteerd met drie fenomenen op personeelsgebied: de massale pensionering van meer dan een derde van het personeel tegen 2025, de uitdaging van de gevolgen van te weinig aanwervingen in het verleden en de toename van het aantal vertrekkende werknemers in de loop van hun carrière.

Daarom is een reeks maatregelen genomen die in het laatste kwartaal van 2020 zullen worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn vooral een verbetering en optimalisering van de bestaande regels.        

Voor jonge mensen die nog geen lid zijn van Defensie is het belangrijkste doel om Defensie aantrekkelijker te maken; voor degenen die al in Defensie zitten, is het een kwestie van het verminderen van vroegtijdig vertrek, vanwege de vergoeding.

De volgende initiatieven, genomen door minister van ambtenarenzaken David Clarinval en minister van Defensie Philippe Goffin, zijn een eerste stap in het herinvesteren in het menselijk kapitaal van Defensie:

  1. Een verhoging van de weddes van de leden van het reservekader;
  2. Een afstemming van de vergoedingen voor maaltijden en onkosten tijdens tijdelijke missies in het buitenland op diegene die gelden voor het personeel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken ;
  3. Afstemming van het compensatiesysteem voor militairen in vaste dienst in het buitenland op de soortgelijke compensatieregeling voor het personeel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken ;
  4. De toekenning van een toelage voor militairen met een beheersing van de Engelse taal, aangezien kennis van die taal intrinsiek verbonden is met de opleiding van het personeel en met het gebruik van de taal in een operationele context.

“Deze nieuwe initiatieven tonen aan hoeveel belang ik hecht aan een eerlijke behandeling van defensiepersoneel ten opzichte van andere ambtenaren. Om modern en efficiënt te zijn, moet de openbare dienst aantrekkelijk blijven.   “ zegt vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken David Clarinval

Als minister van Defensie is minister Philippe Goffin verheugd dat er een belangrijke stap is gezet in het herinvesteren in het menselijk kapitaal van Defensie.

Deel deze informatie