Hoe hebben de ambtenaren van Buitenlandse Zaken de coronacrisis beleefd?

| Buitenlandse Zaken

Hoe hebben de ambtenaren van Buitenlandse Zaken de coronacrisis beleefd? Minister Philippe Goffin heeft onze diplomatieke posten en ambtenaren, hier in België, ondervraagd. Talrijke lessen kunnen worden getrokken.

Buitenlandse Zaken stond aan de frontlinie tijdens de coronacrisis. Dit is de reden waarom de Minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin, te weten wou komen hoe de personeelsleden van Buitenlandse Zaken deze crisis hebben beleefd. Op zijn initiatief werd midden juni een vragenlijst gestuurd naar alle ambtenaren. Op deze vrijdag werden de resultaten bekend gemaakt.

De vragen hadden betrekking tot zowel de interne communicatie als het welzijn, de arbeidsomstandigheden, de instructies, de ter beschikking gestelde instrumenten, het werk met de lokale autoriteiten,…
 
Positieve punten

Minister Philippe Goffin vernoemt de volgende positieve punten:

  • Het welzijn van de ambtenaren blijkt te zijn gegarandeerd. Telewerk is de regel geworden en werd goed onthaald. 90% van de deelnemers is tevreden over de interne communicatie. 79% van de deelnemers acht dat de instructies van de administratie goed tot zeer goed wares.
  • De tevredenheid lijkt eveneens groot voor de bijstand van de hiërarchische meerdere zowel voor wat betreft het psychologische luik als voor waar betreft het aanmoedigen van telewerk.

Verbeterpunten

  • De deelnemers hebben laten weten dat een betere voorbereiding en informatiestrekking noodzakelijk waren voor de personen die werken voor de telefooncentrales en de crisiscellen. De plotse overschakeling naar telewerk heeft voor problemen gezorgd op vlak van beheer en IT-ondersteuning. Ook al werd telewerk goed ontvangen, het was voor sommigen ook een bron van isolatie.
  • Ook werd ondervonden dat het organigram en de crisisprocedures niet voldoende nauwkeurig waren.
  • De ambtenaren hebben de wens uitgedrukt dat de website TravellersOnline zou worden verbeterd om deze interactiever te maken. Deze wens werd ook uitgedrukt met betrekking tot de sociale media.
  • Onze posten in het buitenland (111 deelnemers op 114) benadrukken eveneens het belang van een volwaardige Europese samenwerking op gebied van evacuatievluchten.

 
Wat nu ?

Sommige verbeterpunten aangegeven door de deelnemers werden reeds opgenomen in het actieplan van Buitenlandse Zaken en goedgekeurd. Andere punten werden nog niet opgenomen maar worden momenteel wel bestudeerd. De Minister benadrukt het belang om goede en slechte conclusies te trekken uit deze crisis.

Ministers Goffin en Clarinval nemen initiatieven binnen het personeelsbeleid bij defensie

Ministers Goffin en Clarinval nemen initiatieven binnen het personeelsbeleid bij defensie

| Defensie

In de komende jaren zal Defensie voor grote personeelsuitdagingen komen te staan. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zetten minister van Defensie Philippe Goffin en minister van Openbare Diensten David Clarinval vier nieuwe maatregelen.

Defensie wordt geconfronteerd met drie fenomenen op personeelsgebied: de massale pensionering van meer dan een derde van het personeel tegen 2025, de uitdaging van de gevolgen van te weinig aanwervingen in het verleden en de toename van het aantal vertrekkende werknemers in de loop van hun carrière.

Daarom is een reeks maatregelen genomen die in het laatste kwartaal van 2020 zullen worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn vooral een verbetering en optimalisering van de bestaande regels.        

Voor jonge mensen die nog geen lid zijn van Defensie is het belangrijkste doel om Defensie aantrekkelijker te maken; voor degenen die al in Defensie zitten, is het een kwestie van het verminderen van vroegtijdig vertrek, vanwege de vergoeding.

De volgende initiatieven, genomen door minister van ambtenarenzaken David Clarinval en minister van Defensie Philippe Goffin, zijn een eerste stap in het herinvesteren in het menselijk kapitaal van Defensie:

  1. Een verhoging van de weddes van de leden van het reservekader;
  2. Een afstemming van de vergoedingen voor maaltijden en onkosten tijdens tijdelijke missies in het buitenland op diegene die gelden voor het personeel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken ;
  3. Afstemming van het compensatiesysteem voor militairen in vaste dienst in het buitenland op de soortgelijke compensatieregeling voor het personeel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken ;
  4. De toekenning van een toelage voor militairen met een beheersing van de Engelse taal, aangezien kennis van die taal intrinsiek verbonden is met de opleiding van het personeel en met het gebruik van de taal in een operationele context.

“Deze nieuwe initiatieven tonen aan hoeveel belang ik hecht aan een eerlijke behandeling van defensiepersoneel ten opzichte van andere ambtenaren. Om modern en efficiënt te zijn, moet de openbare dienst aantrekkelijk blijven.   “ zegt vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken David Clarinval

Als minister van Defensie is minister Philippe Goffin verheugd dat er een belangrijke stap is gezet in het herinvesteren in het menselijk kapitaal van Defensie.

Europese Dag van de Talen

Europa telt 24 officiële talen. Om deze diversiteit te vieren, vindt elk jaar op 26 september de Europese Dag van de Talen plaats. Deze dag werd in het leven geroepen tijdens het Europese Jaar van de Talen in 2001, op initiatief van de Europese Raad en de Europese Unie.

Voortaan openen 26 Europese landen hun grenzen voor Belgische toeristen

Voortaan openen 26 Europese landen hun grenzen voor Belgische toeristen

De voorbije dagen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), de bilaterale contacten met zijn Europese collega’s opgedreven. De doelstelling is het uiteenzetten van de gezondheidssituatie in België met het oog op de opheffing van reisbeperkingen voor de Belgen die in Europa wensen te reizen. Voortaan aanvaarden 26 landen onze landgenoten, al dan niet onder voorwaarden.

Lees het persbericht

Bravo en bedankt aan alle medewerkers van FOD Buitenlandse Zaken

Bravo en bedankt aan alle medewerkers van FOD Buitenlandse Zaken

Hallo iedereen,
 
De Coronacrisis heeft ons allemaal verrast. Hier in België, maar natuurlijk ook in het buitenland waar vele Belgen op reis waren en in alle uithoeken van de wereld kwamen vast te zitten.
 
De repatriëringsoperatie die we hebben opgezet om hen te helpen was dan ook nooit gezien.
 
Maar liefst 49 vluchten werden gecharterd door België en nog een veel grote aantal commerciële vluchten werden door onze ambassades gefaciliteerd. Dankzij het Europees mechanisme voor civiele bescherming, zijn vele landgenoten ook via onze Europese partners kunnen terugvliegen.
 
In totaal konden meer dan 10.000 Belgen naar huis terugkeren, dankzij de ongelofelijke inspanningen die jullie hebben geleverd, zowel op post als hier in Brussel.
 
BRAVO allemaal.
 
Ik wil jullie echt van harte bedanken voor jullie uitzonderlijke inzet!

Informatie coronavirus

Overal ter wereld worden maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en de pandemie te bestrijden. Het virus verspreidt zich op wereldschaal en kan dus een impact hebben op uw verplaatsingen en reizen. Deze verplaatsingen en reizen dragen echter niets bij tot de strijd tegen de verspreiding van het virus. Steeds meer landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen waardoor de overschrijving van deze grenzen niet meer kan worden gegarandeerd. Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken is zodanig hoog geworden dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.

Aan iedereen die zich momenteel in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om nauwgezet de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.

Aan personen die voor een kort verblijf in het buitenland zijn, zoals toeristen of studenten, wordt gevraagd een eventuele vervroegde terugkeer te overwegen of, indien niet, bereid te zijn het risico te lopen langer ter plaatse te moeten blijven dan oorspronkelijk voorzien. Huisvesting, financiën, familie, verzekeringen, medische toestand en gezondheidszorg zijn elementen die in aanmerking moeten worden genomen. Indien u kiest voor een terugkeer, moet u in eerste instantie contact opnemen met uw touroperator, uw reisorganisatie of uw luchtvaartmaatschappij.

De personen die permanent in het buitenland verblijven moeten zelf beslissen of het al dan niet de beste optie is om ter plaatste blijven.

Rekening houdend met het feit dat steeds minder vluchten worden uitgevoerd en dat het dus alsmaar moeilijker wordt om terug te keren naar huis.

Indien u opmerkt dat de grenzen van het land waarin u verblijft effectief zijn gesloten en dat zelfs terugreizen naar huis niet meer mogelijk zijn, kunnen wij u enkel aanraden te blijven waar u zich bevindt. Zorg ervoor dat u een huisvesting heeft en probeer via contacten in België voor bijstand te zorgen, onder meer met uw bank of wisselkantoren (Western Union), uw arts (voor medicijnen), uw familie en vrienden. In de huidige, nog nooit geziene omstandigheden, zijn de middelen van de Belgische Ambassades immers beperkt.​

In geval van nood staan onze Ambassades, Consulaten en het callcenter in Brussel paraat om de Belgische landgenoten in het buitenland bij te staan, maar het is belangrijk dat de burgers hun verantwoordelijkheid nemen en van dichtbij de instructies volgen van de lokale autoriteiten.

De reisadviezen worden voortdurend geüpdatet per land in functie van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd deze op regelmatige basis te raadplegen.

#BelgenVoorElkaar #BelgesSolidaires #BelgierFürEinander

Facebookgroep #BelgenVoorElkaar #BelgesSolidaires #BelgierFürEinander

Het coronavirus COVID-19 is een echte uitdaging voor ieder van ons. Als gevolg van de maatregelen genomen in de strijd tegen dit virus, zitten vele Belgen vast in het buitenland. Enkel door samen hand in hand te werken, zal het mogelijk zijn om deze moeilijke periode te overbruggen. In dit kader worden er in België steeds meer initiatieven genomen.

Via deze Facebookgroep willen wij Belgen in het buitenland met elkaar in contact brengen. Formuleer uw concrete en creatieve voorstellen op dit platform om de Belgen die vastzitten in het buitenland te helpen. Hierbij hoort u de lokale richtlijnen te respecteren die werden genomen tegen de verspreiding van COVID-19. Uw gezondheid blijft onze belangrijkste bezorgdheid. Samen staan we sterk!

Like de Facebookgroep